Katedra psychologie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava


 

Soutěžní práce

Obsahové a formální náležitosti soutěžní práce

V rámci odborné práce by měl student prokázat orientaci v aktuální odborné literatuře, schopnost vymezit problém, teoretická východiska a základní psychologický rámec tématu, formulovat výzkumnou otázku, hypotézy, vytvořit výzkumný design, umožňující hledat odpovědi na výzkumnou otázku, vybrat a aplikovat relevantní metody sběru dat, popsat a analyzovat získaná data a výsledky své práce začlenit do širšího kontextu poznání v dané oblasti.

Soutěžní práce mají stejnou strukturu jako odborné články podle manuálu APA (tzv. IMRaD). Text se skládá z úvodní kapitoly (introduction), metody (method), výsledků (results) a diskuze (discussion). Maximální akceptovaný rozsah práce je 15 normostran (tzn. max. 27 000 znaků, a to včetně obrázků, tabulek a seznamu bibliografických odkazů, avšak bez příloh).

Doporučená forma práce

01. Jméno autora/autorů
02. Název katedry/ústavu, fakulty a univerzity
03. Emailová adresa autora/ů
04. Abstrakt v českém/slovenském a anglickém jazyce (maximálně 200 slov),
05. Klíčová slova českém/slovenském a anglickém jazyce (3 - 5 slov)
06. Úvod
07. Teoretická východiska (uvedení do tématu, v závěru uvést cíl, problém a hypotézy)
08. Metoda (výzkumný soubor, výzkumné nástroje, průběh a realizace výzkumu)
09. Výsledky (popis a interpretace výsledků)
10. Diskuse (zhodnocení zjištění v širším kontextu)
11. Závěr (shrnutí nejdůležitějších poznatků)
12. Literatura (seznam bibliografických odkazů)

Soutěžní práce musí odpovídat citačním normám dle manuálu APA 6th Edition. Pro bližší informace lze využít následné odkazy:

Na každý příspěvek bude zpracován recenzní posudek, který bude předán odborné porotě na konferenci.

Odevzdání práce

Články je nutné vepsat do předlohy na webové stránce (template_prispevku_MSPD_2017).

Soutěžní práce je třeba odevzdat do pátku 7. 4. 2017 do 12.00, a to ve formátu doc / docx a zároveň ve formátu pdf. Každý student odešle práci v obou formátech, a to na email mspd2017@osu.cz.

Název souboru bude obsahovat jméno autora/autorů, dále název fakulty a univerzity, a to v následujícím tvaru: Příjmení Jméno Zkratka_názvu_fakulty_Zkratka_názvu_univerzity (př. Konečná Eva FF OU.doc/Konečná Eva FF OU.docx; Konečná Eva FF OU.pdf). Přijetí práce bude potvrzeno emailem.

Prezentace práce

Soutěžní práce budou prezentovány ve dnech 26. a 27. 4. 2017. Autoři prací si připraví prezentaci ve formátu ppt/pptx, pdf nebo Prezi. V zájmu zajištění bezproblémového technického průběhu soutěže soutěžící zašlou připravenou prezentaci e-mailem (mspd2017@osu.cz) do 24. 4. do 12:00.

Každý soutěžící bude mít 15 minut na prezentování své práce, z toho 10 minut připadá na samotnou autorskou prezentaci a zbylých 5 minut tvoří čas na diskuzi. Součástí diskuze bude hodnocení písemné formy příspěvku oponentem. Soutěžní práce budou, se souhlasem autora, publikovány v elektronickém sborníku. Nejpozději týden před konáním soutěže budou soutěžící informováni o harmonogramu konference (prezentací).

Šablona soutěžní práce

Aktualizace: 14. 02. 2017


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt